« Tagasi

Volikogu istung 04. aprillil 2017

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 4. aprillil algusega kell 16.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Jõgeval, Piiri tn 4
 
PÄEVAKORRAS:
 
1. Umbusalduse avaldamine Jõgeva vallavanem Enn Kurele
2. Hüvituse maksmine vallavanemale
3. Vallavanema valimine
 
EELNÕUD

1. Umbusalduse avaldamine Jõgeva vallavanem Enn Kurele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 46 lõigete 1 ja 4 alusel ning tulenevalt 30.03.2017. a toimunud volikogu istungil 10 volikogu liikme poolt esitatud umbusaldusavaldusest,

  1. Avaldada umbusaldust Jõgeva vallavanem Enn Kurele.
  2. Vabastada Enn Kurg seoses umbusalduse avaldamisega Jõgeva vallavanema kohustustest ja ametist.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
  4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest esitades vaide Jõgeva Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

2. Hüvituse maksmine vallavanemale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lg 1 punkti 3 järgi palgalisel ametikohal töötavale vallavanemale võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat ning vabastamine toimub seoses umbusalduse avaldamisega.

1.      Maksta hüvitust vallavanem Enn Kurele seoses umbusalduse avaldamisega kolme kuu ametipalga ulatuses.

2.      Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Vallavanema valimine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 15, Jõgeva Vallavolikogu 17. oktoobri 2013. a määruse nr 22 „Jõgeva valla põhimäärus" § 23 lg 4, hääletamiskomisjoni protokolli ja hääletamistulemuste alusel

1.         Valida Jõgeva valla vallavanemaks………………..

2.         Otsus jõustub teatavakstegemisest.