« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus müüb elamukrundi Palamuse tee 7 Mooritsa külas

Jõgeva Vallavalitsus müüb  avalikul suulisel enampakkumisel  kinnistu (elamukrunt) aadressil Palamuse tee 7 (endine aadress Palamuse tee 12), Mooritsa külas, Jõgeva vald, registriosa nr 2880535, katastritunnus 24805:001:0178, suurus 2379 m².  Alghind 10 000 eurot.
 
Enampakkumine toimub 20. juunil 2017.a.  kell 10:00 Jõgeva vallavalitsuse saalis Piiri 4, Jõgeva linn. 
Enampakkumisest osavõtutasu on 100 €, Tagatisraha  10% alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE401010102021777006 SEB pank hiljemalt 19.juunil 2017.a.  
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos maksedokumendi koopiaga  tuleb esitada kirjalikult paberkandjal Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Piiri tn 4,  Jõgeva linn, 48307 või digiallkirjastatult e-postiga aadressil uuno@jogevavv.ee , hiljemalt 19. juunil 2017 kell 15.00. Avaldus peab sisaldama:
osaleja nime, registri- või isikukoodi, asukohta, postiaadressi, kontakttelefoni, juriidiliste isikute puhul omanike nime või nimesid;
objekti nimi (kinnistu Palamuse tee 7) ja katastriüksuse number;
nõusolekut enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;
panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha.
volituse korral volitatud esindaja esindust tõendava dokumendi koopia.
 
Müügitingimustega saab tutvuda Jõgeva vallavalitsuses ja Jõgeva valla koduleheküljel www.jogevavv.ee . Müügiobjektiga tutvumine iseseisvalt.  Info tel.  77 66 587; 5130716.
 
 
Jõgeva Vallavalitsuse 5. juuni korraldus nr 248
 

Kinnistu võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel, enampakkumise tingimuste ja enampakkumise läbiviimise korra kinnitamine

Jõgeva Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määruse nr 12 "Jõgeva valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord" § 26 lõigete 1 ja 2 ning Jõgeva Vallavolikogu 29. septembri 2011. a otsuse nr 33 „Elamukruntide võõrandamine" punkti 1.1. alusel

  1. Müüa avalikul suulisel enampakkumisel kinnistu aadressil Palamuse tee 7 (endine Palamuse tee 12), Mooritsa küla, Jõgeva vald, registriosa nr 2880535, katastritunnus 24805:001:0178, alghinnaga 10 000 eurot.
  2. Kinnitada enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus esimees Vello Lukk ning liikmed Jakob Kuld ja Uuno Laul.
  3. Kinnitada enampakkumise tingimused ja enampakkumise läbiviimise kord vastavalt lisadele 1 ja 2.
  4. Avaldada enampakkumise teade ajalehes Vooremaa ja Jõgeva valla koduleheküljel.
  5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Lisa 1
Jõgeva Vallavalitsuse 05.06.2017
korraldusele nr 248

Kinnistu Palamuse tee 7, Kuremaa alevik, müügi tingimused suulisel enampakkumisel

1.      Enampakkumisel saavad osaleda kõik isikud.

2.      Enampakkumisest osavõtutasu on 100 eurot, tagatisraha 10% alghinnast.  Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE 401010102021777006 SEB Pangas selgitusega "Kinnistu Palamuse tee 7 enampakkumine" hiljemalt osavõtuavalduste esitamise tähtajaks. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see kümne pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata.

3.      Maksedokumendi koopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta tuleb esitada koos avaldusega enampakkumisest osavõtuks.

4.      Ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh notaritasu jääb ostja kanda.

5.      Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE 401010102021777006  SEB Pangas hiljemalt üks tööpäev enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse ostusumma laekumist arvelduskontole.

6.      Avaldus enampakkumisel osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada kirjalikult paberkandjal ajakirjanduses avaldatud enampakkumise teates märgitud tähtajaks Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Piiri tn 4,  Jõgeva linn, 48307 või digiallkirjastatult koos lisadokumentide koopiatega e-postiga aadressil uuno@jogevavv.ee . Hilinenud avaldusi ei arvestata ja avaldajat enampakkumisele osalema ei lubata.

7.      Avaldus enampakkumisel osalemiseks peab sisaldama:

7.1 osaleja nime, registri- või isikukoodi, asukohta, postiaadressi, kontakttelefoni, juriidiliste isikute puhul omanike nime või nimesid;

7.2 objekti nimi (kinnistu Palamuse tee 7) ja katastriüksuse number;

7.3 nõusolekut enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;

7.4 panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha;

7.5 volituse korral volitatud esindaja esindust tõendava dokumendi koopia.

8.      Enampakkumisele lubatakse isikud, kes on esitanud käesolevates tingimustes toodud nõuetekohase avalduse koos kõigi loetletud lisadokumentidega ja on kinnitanud avalduses oma nõusolekut kehtestatud müügitingimustega.

9.      Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist  pakkujaga, kes pakkus enampakkumisel kõige kõrgema ostuhinna.

10.  Kõrgeima pakkumise teinud osaleja loobumisel müügilepingu sõlmimisest võib enampakkumiskomisjon teha vallavalitsusele ettepaneku sõlmida müügileping enampakkumisel  kõrgemale pakkumisele eelneva pakkumise teinud osalejaga.

11.  Müügilepingu sõlmimisest loobumiseks loetakse ka käesoleva tingimuste punktis 5 nimetatud ajaks ostuhinna tasumata jätmist või enampakkumise võitjale teatatud ajal notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimata jätmist.

12.  Müügilepingu sõlmimisest loobumise korral tagatisraha ei tagastata.

 

Lisa 2
Jõgeva Vallavalitsuse 05.06.2017
korraldusele nr 248

 

Enampakkumise läbiviimise kord

1.      Enampakkumise komisjon kontrollib enne pakkumismenetluse alustamist enampakkumisest osavõtu soovi avaldanud isikute õigust osaleda enampakkumisel, sealhulgas esindajate volitusi ja isikut tõendavat dokumenti.

2.      Enampakkumisest osavõtu õigust omavad isikud kantakse registreerimislehele ja nendele väljastatakse registreerimisnumbrid.

3.      Enampakkumise alguses tutvustab enampakkumiskomisjoni esimees komisjoni koosseisu ja komisjoni poolt määratud enampakkumise läbiviijat. Enampakkumise läbiviijaks on üks komisjoni liikmetest. Kui enampakkumise läbiviija osas on osalejatel taandusi, otsustab komisjon taanduse  põhjendatuse.

4.      Enampakkumise läbiviija tutvustab osalejatele enampakkumise läbiviimise korda, teatab osalejad ning nende registreerimisnumbrid.

5.      Kõik enampakkumisel osalejad annavad registreerimislehele allkirja, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest, enampakkumise läbiviimise korrast  ja enampakkumisele tuleva müügiobjekti seisukorrast.

6.      Kõik registreeritud osalejad ja kohal viibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus:

6.1  teha osalejale või muule kohal viibijale märkus enampakkumise korra esmakordsel rikkumisel;

6.2  nõuda osaleja või muu kohal viibija lahkumist enampakkumise ruumist enampakkumise korra teistkordsel rikkumisel;

6.3  peatada enampakkumine, kui osaleja või muu kohal viibija segab või takistab selle läbiviimist;

6.4  jätkata enampakkumist pärast korrarikkujate lahkumist või teha ettepanek komisjonile enampakkumise nurjunuks tunnistamise kohta.

7.      Enampakkumine algab pärast punktides 1 kuni 5 nimetatud toiminguid alghinna teatavakstegemisega enampakkumise läbiviija poolt ja tema haamrilöögiga.

8.      Enampakkumise samm on 500 eurot.

9.      Enampakkumisel osaleja annab märku oma  soovist suurendada pakkumist  registreerimisnumbri tõstmisega. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja registreerimisnumbri ja osaleja nimetab seejärel müügiobjekti oma pakutava hinna arvestades enampakkumise sammu.

10.  Järjekordset pakkumist saab teha ainult ühe sammu ulatuses.

11.  Enampakkumise läbiviimisel vaheaegu ei tehta.

12.  Enampakkumine lõpeb enampakkumise läbiviija haamrilöögiga pärast kõrgema pakutud ostuhinna kolmekordset teatamist.

13.  Enampakkumise kohta koostatakse protokoll. Kõik enampakkumise käigus tehtavad pakkumised märgitakse pakkumislehele, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu lisa.

14.  Enampakkumise protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja enampakkumise võitja. Enampakkumise võitja annab enampakkumise protokollis allkirja selle kohta, et ta tasub tema poolt pakutud ostuhinna ning sõlmib müügilepingu.

15.  Kui enampakkumise võitja keeldub enampakkumise protokollile allkirja andmast, kaotab ta müügilepingu sõlmimise õiguse ja komisjon võib teha vallavalitsusele ettepaneku tunnistada enampakkumine nurjunuks või anda müügilepingu sõlmimise õigus enampakkumisel  kõrgemale pakkumisele eelneva pakkumise teinud osalejale.

16.  Pärast enampakkumise läbiviimist on enampakkumises osalejatel võimalik esitada kirjalikke proteste enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumiskomisjoni esimehe nimele ühe tunni jooksul peale müügiobjekti enampakkumise protseduuri lõppemist.

17.  Otsuse esitatud protestide põhjendatuse või tagasilükkamise kohta teeb enampakkumiskomisjon.