Toimetulekutoetus

20.10.16

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist jääb alla riigi eelarve seadusega kehtestatud toimetulekupiiri. Perekonna iga lapse toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemisel esitab taotleja lisaks enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed: kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid ja/või üürilepingu; sõidukid liiklusseaduse tähenduses; väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 9 Jõgeva vallas eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Taotluse vorm   Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine"  Lisa 6

 

Toimetaja: ULVI PINT