Tervishoid ja terviseedendus

7.08.14

Elanike tervise kaitsmise, haiguste ennetamise, elu kvaliteedi tõusu aluseks on igaühe vastutus oma tervise eest ning riigi ja omavalitsuslike struktuuride kohustus luua võimalused ja tingimused rahva tervise hoidmiseks ja säilitamiseks.
Tervis on füüsilise ja vaimse ning sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult puuete või haiguse puudumine. Tervis on põhiline inimõigus ja oluline eeldus sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks, samas selle puudumine on oluliseks takistuseks arengule.
Rahvatervis on teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks ning tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu.
Terviseedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus. Terviseedendus sisaldab tervisekasvatusprogramme, ennetavaid meditsiiniteenuseid, omavalitsuse teenuseid, tervislikku ühiskonnapoliitikat, keskkonna tervishoiumeetmeid. Ta on seotud teiste eluvaldkondadega, nagu tervisekaitse, kvaliteetne meditsiiniabi, kultuur ja haridus, keskkonnakaitse jm. Terviseedenduse lõppeesmärgiks on rahva elukvaliteedi parandamine ja tervise väärtustamine.

Tervise edendamise vahendid:

  • Tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana;
  • Terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine;
  • Tervistavate teenuste arendamine;
  • Eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine;
  • Tervist soodustava elukeskkonna kujundamine

Tervise determinantideks e mõjuriteks on laiemas mõistes eluviis, nii füüsiline kui psühhosotsiaalne elukeskkond, pärilikkus, sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid.

Tervisekaitse on inimese tervisele ohutu elukeskkonna tagamine ning elukeskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimisele suunatud tegevus.

Haiguste ennetamine on inimese haiguse eelse seisundi varasele avastamisele suunatud tegevus ja meetmed haigestumise vältimiseks.

Elukeskkond on inimesega kokkupuutuva loodusliku, tervisliku ja sotsiaalse keskkonna tegurite kogum, mis mõjutab või võib mõjutada inimeste tervist. 

Dokumendid:
 

 

Toimetaja: RAUL ORAV