Täisealise isiku hooldus

20.10.16

Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Isikuhooldus seatakse, kui abivajava isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Üldjuhul vallavalitsus ei sekku isiku hoolduse korraldamisel, kui raske või sügava puudega isikul on ülalpidamiskohustuslane(sed), kes on seadusest tulenevalt kohustatud aitama oma abivajavat lähedast. Perekonnaseadusest tulenevalt loetakse ülalpidamiskohuslaseks isiku abikaasat, täisealisi esimese ja teise astme ülenejaid (vanemad ja vanavanemad) ning alanejaid (lapsed ja lapselapsed) sugulasi.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 7 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning

hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord"  

Taotluse vorm  (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 3)

Toimetaja: ULVI PINT