Sotsiaalteenused

20.04.16

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuse andmist korraldab rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohalik omavalitsuse üksus.

Sotsiaalosakond selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.  Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:

  • isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  • isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsus tehakse Jõgeva vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Siiski on mitmeid teenuseid, kus teenuse saamisega on seotud mitu pereliiget või kogu pere samaaegselt.

Jõgeva vallas osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused:

Koduteenus
Täisealise isiku hooldus
Hoolekandeteenus 
Tugiisikuteenus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Sotsiaaltransporditeenus
Võlanõustamiseteenus
Muud sotsiaalteenused
Lapsehoid sügava või raske puudega lapsele
Asenduskoduteenus
Lapse perekonnas hooldamine
Eestkoste seadmine
Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine
Eluruumi tagamine

 

Toimetaja: RAUL ORAV