Jäätmemajandus

12.10.17
Jõgeva valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamise põhimõtted tulenevad nii riiklikest, maakondlikest kui kohalikest eesmärkidest (arengukavast) Vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveo sisse- seadmise, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, liigiti kogumise korraldamisega, jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamisega. Sellega tagatakse haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu, säästev looduskasutus ja puhas elukeskkond.

Jäätmehoolduse korraldamiseks lähtuvalt keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtetest moodustasid Jõgeva-, Torma-, Saare-, Palamuse ja Alatskivi vald ning Kallaste linn Mittetulundusühingu Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse. Jõgeva Vallavolikogu 25.mai 2006.a. nr. 21 otsusega sõlmiti haldusleping MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega Jõgeva vallas korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avalike konkursside korraldamiseks ja muude korraldatud jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülessannete täitmiseks.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad
Lisa 3 Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud ning kui suure osa (%) iga grupp liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab
Lisa 4 Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
Lisa 5 Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 6 IEJHK piirkonnapakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
Lisa 7 Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 8 Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 9 Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 10 Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 11 Omavalitsuste probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 12 Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(ed)
Lisa 13 Jäätmekava koostamisega seotud dokumendid
Lisa 14 Jäätmekava avalikustamine

 

 

JÕGEVA VALLA JÄÄTMEINFO

Jäätmekäitlussüsteemi toimimiseks on vaja kõigi inimeste teadlikku osavõttu. Enamiku jäätmetest on võimalik mitmel moel taaskasutada. Kodune jäätmete sorteerimine aitab vältida jäätmete segunemist ning suurendab nende taaskasutust ja vähendab majapidamise kulutusi. Selleks, et saaksime vabaneda kodustest olmejäätmetest mõistlikult ja pärandada oma lastele puhtama keskkonna, on otstarbekas sorteerida jäätmeid liikide kaupa.  

Liigiti sorteeritud pakendijäätmete:
·       papi ja vanapaberi,
·       elektroonikajäätmete,
·       ohtlike jäätmete,
·       suuremõõduliste jäätmete,
·       rehvide 
üleandmiseks on Jõgeva vallas Siimusti-, Laiuse-, Kuremaa-, Jõgeva alevikku ja Vaimastvere külasse ehitatud eelsorteeritud jäätmete kogumisplatsid.

Platsidel võetakse vastu eelpool loetletud jäätmeid, loetlemata jäätmeid platsidel vastu ei võeta.   

Jäätmeplatsid on avatud alljärgnevalt

Jäätmeplats

Lahtioleku päevad

Lahtioleku kellaaeg

Kontaktisik

Siimusti- ja Jõgeva aleviku jäätmeplats

iga kuu teisel neljapäeval ja neljandal laupäeval

10.00 – 15.00

Matti Tsahkna 5077629

Laiuse aleviku jäätmeplats

iga kuu esimesel neljapäeval ja kolmandal laupäeval

10.00 – 15.00

Matti Tsahkna 5077629

Kuremaa aleviku jäätmeplats

iga kuu teisel laupäeval ja neljandal neljapäeval

10.00 – 15.00

Matti Tsahkna 5077629

Vaimastvere jäätmeplats

iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval

10.00 – 15.00

Väino Ling 5036940

 

Alljärgnevalt sorteerimisest ja vastuvõtust pikemalt.

Olmejäätmetest  tuleks välja sorteerida:
-         vanapaber, papp
-         pakendid
-         ohtlikud jäätmeid

Juhis jäätmete sorteerimiseks kodumajapidamises ja üleandmiseks Siimusti-, Laiuse-, Kuremaa-, Jõgeva aleviku ja Vaimastvere jäätmeplatsidel.

-         Vanapaberkogumispunkti võib viia puhast kuiva paberit - ajalehed, ajakirjad, reklaamimaterjalid, töövihikud, kaustikud, ümbrikud, kirjutus-, joonistus- ja paljunduspaberid
-         kogumispunkti ei või viia märga ja määrdunud paberit, kiletatud ja vahatatud paberit nagu kingituspakipaberid, foolium- ja kopeerpaberid, ehituspabereid, tootepakendeid nagu piimapakid, või pabereid, kilet, vahtplasti, jäätise ja kom- mipabereid

-         Pakendid ja pappkogumispunkti võib viia pappi, kartongit ja pruuni paberit, papp-pakendid peavad olema kokkusurutud, et need konteineris võimalikult vähe ruumi võtaks.
-         kogumispunkti ei või viia märga ja määrdunud pappi, kiletatud pappi, munaaluseid ja muid toiduainete pakendeid, kasutatud pappnõusid ja papptopse

-         Segapakend kogumispunkti võib lahtiolekuaegadel viia klaas-, metall-, plast- ja kartong joogitaarat. Nimetatud taarat saab iga päev viia ka jäätmeplatsidest väljaspool olevatesse konteineritesse ja kaupluste juures olevatesse konteineritesse.

-          Pandimärgiga taarat saab ära viia kauplustesse ja taara vastuvõtu punktidesse.

-         Ohtlikud jäätmed kogumispunkti võib viia puhtad terved, kuivad akud, patareid, päevavalguslambid, hermeetiliselt suletud lekke-ja purunemiskindlad värvi- ja lakinõud. Autoakusid ja päevavalgus lampe võivad ära tuua ka juriidilised isikud

-         Elektri- ja elektroonika seadmed kogumispunkti võib  viia koduelektroonikat – külmikud, telerid, arvutimonitorid, arvutid, pliidid ja pesumasinad  komplekselt (külmik koos kompressoriga jne.) Arvuteid ja monitore võivad viia ka juriidilised isikud
-         kogumispunkti ei või viia mittekomplekseid elektri- ja elektroonika seadmeid

-         Rehvidkogumispunkti võib viia puhtaid sõiduauto rehve
-         kogumispunkti ei või viia mullaga, liivaga või mõnel muul viisil määrdunud rehve

-         Suuremõõtmelised jäätmedkogumispunkti võib viia lahtivõetud mööblit. Lahtivõtmata mööbli eest võetakse lahtivõtmise tasu vastavalt haldaja hinnakirjale.

-         Riided, tekstiil, jalatsid, toidunõud, – kogumispunkti ei või viia. Nimetatud kasutuskõlblikud jäätmed saab viia taaskasutuskeskusesse Jõgevale - aadress Nurme tn 7 ja piirkonna sotsiaaltöötaja vastuvõturuumidesse kooskõlastatult piirkonna sotsiaaltöötajaga. Määrdunud ja katkised riided, tekstiil, jalatsid on olmeprügi.

-         Ehitus- ja lammutusjäätmed- kogumispunkti ei või viia

-         Orgaanilised või kompostitavad jäätmed – kogumispunkti ei või viia.

-         Klaasijäätmed – lehtklaasi kogumispunkti ei või viia    

Nagu näete, võetakse eelsorteeritud jäätmeplatsidel vastu teatud nõuetele vastavaid ja eelpool loetletud jäätmeid, nõuetele mittevastavaid  jäätmeid vastu ei võeta.

Platse ümbritseva aia äärde ja pakendikonteinerite juurde tuuakse olmejäätmeid, mis on rangelt keelatud. Prügistajate tuvastamiseks paigaldatakse platsidele videokaamerad. Prügistajaid karistatakse vastavalt jäätmeseaduses toodud trahvimääradele. 

Sorteerimisega vähendate oma olmeprügi hulka, mille veo eest peate ka vähem maksma.

NB! Korralikult sorteeritud jäätmed võetakse vallaelanikelt platsidel vastu tasuta.

Vello Lukk
Jõgeva Vallavalitsuse keskkonna peaspetsialist

 

Jõgeva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajad!

Palume jäätmevaldajatel, kes on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et nad ei ole aasta kestel kinnistul elanud või kinnistut kasutanud, esitada vallavalitsusele järgmise aasta 20. jaanuariks kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kirjaliku selgituse ja kinnituse esitamise tähtaeg on 20. jaanuar

Jäätmeseaduse § 69 lg 5 alusel jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku selgitust ja kinnitust, loetakse automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist

 

Jõgeva valla elanikud saavad kasutada ka Jõgeva linna jäätmejaama

 

www.lõke.ee Keskkonnaministeeriumi loodud veebilehtkuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada.

www.envir.ee/ahi/  info kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest

tarbitoitutargalt.ee info toidujäätmete kohta

 

 

Toimetaja: ULVI PINT