MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmete jäätmekava 2015-2020

20.10.16
Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad
Lisa 3 Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud ning kui suure osa (%) iga grupp liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab
Lisa 4 Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
Lisa 5 Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 6 IEJHK piirkonnapakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
Lisa 7 Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 8 Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 9 Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 10 Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete teke aastatel 2009-2013
Lisa 11 Omavalitsuste probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 12 Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(ed)
Lisa 13 Jäätmekava koostamisega seotud dokumendid
Lisa 14 Jäätmekava avalikustamine

 

 

 

Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:

ˣ   Alatskivi Vallavalitsus: Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, e-mail: sekretär@alatskivi.ee, veebileht http://www.alatskivi.ee/
ˣ   Avinurme Vallavalitsus: Võidu 9, Avinurme alevik, 42101 Ida-Virumaa, e-mail: imbi@avinurme.ee, veebileht  http://www.avinurme.ee/

ˣ   Jõgeva Vallavalitsus: Piiri 4, 48307 Jõgeva, e-mail: info@jogevavv.ee, veebileht http://www.jogevavv.ee/

ˣ   Kallaste Linnavalitsus: Sõpruse tn 4, Kallaste linn, 60104 Tartumaa, e-mail: kallaste@kallaste.ee, veebileht http://www.kallaste.ee/
ˣ   Mustvee Linnavalitsus: Tartu 28, 49603 Mustvee, e-mail: info@mustveelv.ee, veebileht http://mustvee.kovtp.ee/uldinfo
ˣ   Palamuse Vallavalitsus: Kooli 4, 49226 Palamuse, Jõgevamaa, e-mail: vald@palamuse.ee, veebileht  http://palamuse.kovtp.ee/uldinfo
ˣ   Saare Vallavalitsus: Siili, Kääpa küla, 49323 Saare vald, Jõgevamaa, e-mail: info@saarevv.ee, veebileht  http://saarevv.kovtp.ee/
ˣ   Tabivere Vallavalitsus: Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa, e-mail: info@tabivere.ee, veebileht http://tabivere.kovtp.ee/
ˣ   Torma Vallavalitsus: Kooli tee 25, 48502 Torma, Jõgevamaa, e-mail: info@torma.ee, veebileht https://torma.kovtp.ee/et/uldinfo
ˣ   Vara Vallavalitsus: Vara keskus, Vara küla, 60426 Vara vald, Tartumaa, e-mail: info@varavald.ee, veebileht http://www.varavald.ee/

 

Toimetaja: ULVI PINT