Hoolekandeteenus

20.10.16

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigus taotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist valla eelarvest.

Teenuse taotlemisel on vajalik esitada kohtumäärus, millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud.

Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 8 „Jõgeva valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord"  

Taotluse vorm (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 4)

Ülalpidamiskohuslase kinnitus   (Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 5)

Toimetaja: ULVI PINT