Hooldajatoetus

20.10.16
Hooldajatoetuse  eesmärk on puudega lapse seaduslikule esindajale (hooldaja) hooldajatoetuse maksmisega tagada  lapsele vajalike teenuste kättesaadavuse korraldamine hooldaja poolt. 

Hooldajatoetus määratakse ja makstakse raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest. 

Hooldatava ja hooldaja elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald ja nende tegelik elukoht peab asuma Jõgeva vallas.

Hooldajatoetuse määramise või  keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.
 
Jõgeva Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale"        
 
Taotluse vorm   Jõgeva Vallavalitsuse 4.04.2016 korraldus nr 174 „Vormide kehtestamine" Lisa 2
 
Toimetaja: ULVI PINT