Ehitustegevuse toimingud

10.11.15
Kui olete otsustanud hakata ehitama, toimige järgmiselt:
 
1. Avage „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta", ja tehke kindlaks, millise tegevusega on tegemist ja vastavalt tegevusele, millise dokumendi peab koostama ja esitama vallavalitsusele.
Ehitise ümberehitamine on ehitamine, mille käigus muudetakse hoone piirdekonstruktsioone, muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone, paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet, muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat, viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega, taastatakse osaliselt või täielikult hävinenud ehitis.
Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega. Laiendamisel tuleb jälgida, kas laiendatakse vähem/rohkem kui 33 % ehitise esialgsest mahust.
 
2. Kui tegemist on ehitisega, milline nõuab ehitusloa esitamist, tuleb kõigepealt esitada projekteerimistingimuste taotlus.
Kui maa-ala kohta, kuhu kavatsete ehitada, on koostatud detailplaneering, ei ole vaja projekteerimistingimusi esitada, projekteerimistingimusi asendab detailplaneering. Põhjendatud juhul võib taodelda projekteerimistingimusi  ka detailplaneeringu olemasolul.
 
3. Kui on saadud projekteerimistingimused või kui on olemas detailplaneering, võib koostada ehitusprojekti. Ehitusprojekt peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusele „Nõuded ehitusprojektile".
Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.
 
4. Kui ehitusprojekt on olemas, tuleb esitada see koos ehitusloa taotluse või ehitusteatisega vallavalitsusele.
Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.
Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest arvates.
Kui ehitamiseks on antud ehitusluba, on ehitusloa taotlenud isik kohustatud esitama vallavalitsusele vähemalt 3 päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta.
Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, kehtib ehitusluba seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib vallavalitsus muuta ehitusloa kehtivust.
 
5. Kui ehitis on valmis, tuleb esitada vallavalitsusele kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt tabelile „Ehitise kasutuselevõtuks kohustuslikud dokumendid".
Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita kasutusteatise esitajat  selle aja jooksul vajadusest kontrollida esitatud andmeid, siis võib ehitist kasutama asuda.
 
6. Kõik vajalikud dokumendid leiad ehitisregistrist
 
7. Kõik vajalikud andmed riigilõivude kohta leiad siit.
 
Toimetaja: ULVI PINT