Eestkoste seadmine

20.10.16

Kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal, siis määratakse talle eestkostja. Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel või vallavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel.

Eestkostjat valides arvestatakse inimese isikuomadusi, varalist seisundit ja võimeid eestkostja kohustusi täita, vanemate eeldatavat tahet ning tema suhteid lapsega, kelle üle eestkoste seatakse.

Kui sobivat füüsilist isikut ei leita, määratakse eestkostjaks omavalitsus, millega laps on kõige tugevamalt seotud. Laps on kõige tugevamalt seotud üldjuhul omavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Täisealise eestkostele kohaldatakse lapse eestkostet reguleerivaid perekonnaseaduse sätteid. Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või vallavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja.

Perekonnaseadus

Tsiviilkohtumenetluse seadustik   

Toimetaja: ULVI PINT