Jõgeva valla 2012. aasta eelarve

19.08.14

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted !

 

Jõgeva Vallavolikogu 26. jaanuari istungil kinnitati määrusega nr 2 Jõgeva valla 2012. aasta eelarve.

Tänasel päeval varjutab kogu Euroopat majanduslik ebakindlus ja riskide suurenemine. Üheks oluliseks väljakutseks on euroala tabanud võlakriisi jätkumine ja sellega toimetulemine.  Majanduslik ebakindlus on jõudnud reaalmajandusse ja raske on täna hinnata, kas ebakindluse mõju on lühiajaline või püsiv. Keerulistes majandusoludes peab omavalitsus täitma talle seadusega pandud ülesandeid ja leidma võimalusi jätkusuutlikuks arenguks.  

Jõgeva valla 2012. aasta eelarve põhitegevuse tulude maht on planeeritud 3,63 milj eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 3,6% tõusnud. Planeeritud investeerimistegevuse kogumaht on 586,4 tuh eurot. Investeeringutest tooks esile 2010. aastal alanud ja tänavu lõpetatava Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside  (ÜVK) rajamise ja rekonstrueerimise. Jõgeva aleviku ÜVK rajamist ja rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, kogu projekti  maksumus  ca 2,8 milj eurot. Jätkub ka teine mahukas ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt "Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mis hõlmab Jõgeva vallas Kuremaa, Laiuse, Siimusti alevikes ja Vaimastvere külas elavaid tarbijaid. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja  kogu projekti maksumus on  ca 6,1 milj eurot ning planeeritud valmismisaeg 2013. aasta.

Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise investeeringute teostamiseks on kavas võtta laenu 341,3 tuh eurot.

Valla  haridusasutustes on planeeritud mitmeid investeeringuid. Kavas on põhjalikult rekonstrueerida Laiuse Põhikooli võimla, Kuremaa Lasteaed-Algkooli mänguväljaku teede-platside katted ja  alustada Vaimastvere kooli ning õpilaskodu üleviimist maaküttele sellekohase projekti tellimisega.

Jõgeva valla 2012. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjade ja lisadega saab tutvuda Jõgeva valla koduleheküljel, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Jõgeva valla raamatukogudes.

 

Lugupidamisega

Jana Pärn

Eelarve peaspetsialist

 

JÕGEVA VALLA 2012. a EELARVE (kinnitatud volikogu 26.01.2012. a määrusega nr 2)

- 2012. a eelarve

- volikogu majandamiskulud, tabel 1

- vallavalitsuse majandamiskulud, tabel 2

- tulude seletuskiri

- kulude seletuskiri

---------------------------------------------------

EELARVE MUUTMISED, LISAEELARVED

- Jõgeva valla 2012. aasta I lisaeelarve (volikogu 19.04.2012.a määrus nr 6)

- Jõgeva valla 2012. aasta eelarve muutmine (volikogu 19.04.2012.a määrus nr 7)

- Jõgeva valla 2012. aasta II lisaeelarve (volikogu 24.05.2012.a määrus nr 9)

- Jõgeva valla 2012. aasta eelarve muutmine (volikogu 21.06.2012. määrus nr 10)
- Jõgeva valla 2012. aasta eelarve muutmine (volikogu 14.08.2012. a määrus nr 13)

- Jõgeva valla 2012. aasta eelarve muutmine (volikogu 19.09.2012. a määrus nr 15)

- Jõgeva valla 2012. aasta III lisaeelarve (volikogu 19.09.2012. a määrus nr 16)

- Jõgeva valla 2012. aasta eelarve muutmine (volikogu 25. oktoobri 2012. a määrus nr 17)

- Jõgeva valla 2012. aasta IV lisaeelarve (volikogu 25. oktoobri 2012. a määrus nr 18)

- Jõgeva valla 2012. aasta V lisaeelarve  (volikogu 19. detsembri 2012. a määrus nr 21)

 

----------------------------------------------------

EELARVE TÄITMINE

3 kuud eelarve täitmine

3 kuud sihtrahad

6 kuud eelarve täitmine

6 kuud sihtrahad

9 kuud eelarve täitmine

9 kuud sihtrahad

Jõgeva valla konsolideerimisgrupi 2012. majandusaasta aruanne

Jõgeva valla 2012. majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine (Volikogu 30.05.2013 otsus nr 17)

audiitori otsus

vallavalitsuse protokolliline otsus

----------------------------------------------------

 

JÕGEVA VALLA 2012. AASTA EELARVE PORJEKT (esitatud volikogule 30.11.2011)

Toimetaja: RAUL ORAV