19.08.14

JÕGEVA VALLA 2011. AASTA EELARVE

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted !

Jõgeva valla 2011. aasta eelarve kinnitati 3. veebruaril 2011. ( Jõgeva Vallavolikogu 3. veebruari 2011. a määrus nr 2 )
Jätkuv majandussurutis on avaldanud mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Inimeste tööhõive on langenud ja sellest tulenevalt väheneb ka omavalitsuse ühe olulisema maksutulu, üksikisiku tulumaksu,  laekumine omavalitsusele. Keerulistes majandusoludes peab omavalitsus täitma talle seadusega pandud ülesandeid ja leidma võimalusi jätkusuutlikuks arenguks.  
Jõgeva valla 2011. aasta eelarve tulude maht on planeeritud 3,5 milj eurot (55,3 miljonit krooni), mis on võrreldes eelmise aastaga 7,9% väiksem. Planeeritud investeeringute kogumaht on 494,9 tuh eurot (7,7 miljonit krooni). Investeeringutest tooks esile eelmistel aastatel alanud ja tänavu jätkuv Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside  (ÜVK) rajamise ja rekonstrueerimise. Jõgeva aleviku ÜVK rajamist ja rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, kogu projekti  maksumus ~2,9 milj eurot (46,5 milj krooni). Eelmine aasta alustati ka teise mahuka ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga "Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mis hõlmab Jõgeva vallas Kuremaa, Laiuse, Siimusti alevikes ja Vaimastvere külas elavaid tarbijaid. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja  kogu projekti maksumus on ~6,1 milj eurot (95,7 milj krooni) ning planeeritud kestvus 4 aastat.
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise investeeringute teostamiseks on kavas võtta laenu 413,9 tuh eurot (6,5 milj krooni).
Valla  haridusvõrgus on muutused alates sügisest 2011. Eelmise aasta sügisel avati Siimusti Lasteaed – Algkoolis 5. klass ja tänavu avatakse 6. klass.  Kuremaa Lasteaed-Algkooli vana mänguväljak on kavas põhjalikult uuendada.
 

Lugupidamisega
Jana Pärn
Eelarve peaspetsialist

___________________________________________________________________________

 

JÕGEVA VALLA 2011. AASTA EELARVE

___________________________________________________________________________

EELARVE MUUTMISED, LISAEELARVED

___________________________________________________________________________

Jõgeva valla 2011. majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine (volikogu otsus nr 17, 24.05.2012)

Majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Toimetaja: RAUL ORAV