19.08.14

JÕGEVA VALLA 2010 a EELARVE

Jõgeva Vallavolikogu 18. veebruari istungil kinnitati määrusega nr 4 Jõgeva valla 2010. aasta eelarve.
Majandussurutis on avaldanud mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Inimeste tööhõive on langenud ja sellest tulenevalt väheneb ka omavalitsuse ühe olulisema maksutulu, üksikisiku tulumaksu, laekumine omavalitsusele. Lisaks elanikkonna tööhõive langusele on riik vähendanud omavalitsusele eraldatava tulumaksuosa 11,95%lt 11,4%le. Keerulistes majandusoludes peab omavalitsus täitma talle seadusega pandud ülesandeid ja leidma võimalusi jätkusuutlikuks arenguks.
Jõgeva valla 2010. aasta eelarve tulude maht on planeeritud 60,0 miljonit krooni, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,4% väiksem. Planeeritud investeeringute kogumaht on 6,0 miljonit krooni . Investeeringutest tooks esile eelmisel aastal alanud ja tänavu jätkuva Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside (ÜVK) rajamise ja rekonstrueerimise. Jõgeva aleviku ÜVK rajamist ja rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, kogu projekti maksumus ~46,5 milj krooni. Tänavu aasta alustatakse ka teise mahuka ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga "Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mis hõlmab Jõgeva vallas Kuremaa, Laiuse, Siimusti alevikes ja Vaimastvere külas elavaid tarbijaid. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja kogu projekti maksumus on ~95,7 milj krooni ning planeeritud kestvus 4 aastat.
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise investeeringute teostamiseks on kavas võtta laenu 5,4 milj krooni.
Valla haridusvõrgus on planeeritud mitmed muutused alates sügisest 2010. Siimusti Lasteaed - Algkooli teeninduspiirkonnas on kasvanud koolitusnõudlus viienda ja kuuenda klassi osas. Koolis õppetöö efektiivsuse tõstmiseks ja olemasolevate ressursside tõhusamaks kasutamiseks on planeeritud avada 1. septembril 2010. a viies klass ja 1. septembril 2011. a. kuues klass.
Samas Laiuse Põhikooli teeninduspiirkonnas on vähenenud koolitusnõudlus. Õppetöö ja haridusasutuste majandamise efektiivsuse tõstmiseks on kavas pärast 2009/2010 õppeperioodi lõppu korraldada ümber Laiuse Põhikool ja Laiuse Lasteaed üheks kooliks: Laiuse Põhikooliks. Pärast ümberkorraldamist jäävad kool ja lasteaed toimima ühise eelarvega ja ühise juhtimise all.
Jõgeva valla 2010. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjade ja lisadega saab tutvuda Jõgeva valla koduleheküljel, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Jõgeva valla raamatukogudes.
 

Lugupidamisega
Jana Pärn
Eelarve peaspetsialist


____________________________________________________________________________
JÕGEVA VALLA 2010. AASTA EELARVE

Jõgeva valla 2010. aasta eelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL
Seletuskiri Jõgeva valla 2010. aasta eelarve juurde- tulud lugemiseks KLÕPSA LINGIL
Seletuskiri Jõgeva valla 2010. aasta eelarve projekti juurde- kulud lugemiseks KLÕPSA LINGIL Volikogu 2010. aasta majandamiskulude eelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL
Vallavalitsuse 2010. aasta majandamiskulude eelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL
2009. aastal kasutamata jäänud assigneeringute kasutamine 2010. aastal lugemiseks KLÕPSA LINGIL

___________________________________________________________________________

EELARVE MUUTMISED, LISAEELARVED
Jõgeva valla 2010. aasta I lisaeelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 9, 29.04.2010)
Jõgeva valla 2010. aasta eelarve muutmine lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 11, 26.08.2010)
Jõgeva valla 2010. aasta eelarve muutmine lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 13, 30.09.2010)
Jõgeva valla 2010. aasta II lisaeelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 17, 28.10.2010)
Jõgeva valla 2010. aasta eelarve muutmine lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 18, 28.10.2010)
Jõgeva valla 2010. a eelarve muutmine lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 24, 16.12.2010)
Jõgeva valla 2010. a III lisaeelarve lugemiseks KLÕPSA LINGIL (vk määrus nr 25, 16.12.2010)

____________________________________________________________________________

Jõgeva valla 2010. majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine (vk otsus nr 18, 26.05.2011 ). Aruande lugemiseks KLÕPSA LINGIL

Toimetaja: RAUL ORAV