Sotsiaalosakond

1.03.17

 Ametinimetus

Töötaja nimi

 E-kiri

Telefon

 Mobiil

 Vastuvõtuajad

 Sotsiaaltöö peaspetsialist

 Luule Palmiste

 luule@jogevavv.ee

 7766585

5191 4280

 T,N 9-13 ja 14-16

 Sotsiaaltöö spetsialist 

 Kristi Klein

kristi.klein@jogevavv.ee

 7766583

53031989

 T, N 9-13 ja 14-16

 Lastekaitse vanemspetsialist

Terje Kaldma

 terje.kaldma@jogevavv.ee

 776 6584

 5386 1820

 T,N 9-13 ja 14-16

 

Sotsiaalhooldustöötajad valla piirkondades

        Piirkond      

 Töötaja nimi   

 E-kiri

 Telefon

 Mobiil

 Vastuvõtuajad

 Kuremaa 

 Leina Kreek 

 leina@jogevavv.ee

 773 2232

5194 8653

 E,T,K,N 9-13

 Laiuse

 Liia Stamm 

 liia.stamm@jogevavv.ee

 774 2666

5191 0726

 T,K,N 9-13

 Jõgeva alevik

 Maire Tobre

 mairetobre@hot.ee

 772 1007

5191 0752

 T,N,R 9-13

 Vaimastvere

 Tea Kütt

 tea@jogevavv.ee

 774 7733

5191 0724

 E,T,K,N 9-13

 Siimusti

 Ülle Aduson

ulle.aduson@jogevavv.ee

773 9305

5194 8652

E,T,N,R 9-13

 

Sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

Sotsiaalkaitse on terviklik süsteem, mis põhineb isiku ja/või tema perekonna omavastutusel, koostööl, vajaduse hindamisest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste (sotsiaalteenus ja –toetus)  andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

Sotsiaalosakond selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.  Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid ning isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Kui isik ja /või perekond vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, kasutatakse juhtumikorralduse põhimõtet. Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast.

Sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse

Toimetaja: ULVI PINT